دکتر مهدی حمزه پور

رئیس اندیشکده فناوری نرم و دانشیار گروه علوم تصمیم و سیستم های پیچیده دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام