عضو هیات علمی دانشگاه

مستر کوچ و مدرس بین المللی کوچینگ ICI

نایب رئیس انجمن مدرسین کوچینگ و NLP